Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 141/22, 191 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.8.2017 z dn. 24-05-2017 r.