Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 13-01-2017 r. (uzupełnionego dnia 27-01-2017 r.)., złożonego przez Pana Łukasza Białopiotrowicza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 194/31, 194/33 położonych w miejscowości Bieszkowice, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.2.2017.DC z dnia 01-08-2017 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.