Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 76/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok. 2019-05-24 07:37:06
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 54/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-05-24 07:36:32
ZARZĄDZENIE NR 74/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2019-05-24 07:35:38
ZARZĄDZENIE NR 73/2019 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowanie z budżetu Gminy Wejherowo 2019-05-24 07:34:35
ZARZĄDZENIE NR 72/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-22 07:36:10
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-22 07:34:49
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. wyborów oraz referendów 2019-05-22 07:32:49
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-22 07:31:43
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-22 07:30:05
ZARZĄDZENIE NR 67/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/146/2018 z dnia 02.03.2018r. dla zadania pn.: ?Zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ?objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) ? RPO WP 2014-2020 ? dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w trybie pozakonkursowym dla części 3 Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Gościcinie" 2019-05-22 07:29:16
ZARZĄDZENIE NR 66/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-22 07:28:19
ZARZĄDZENIE NR 65/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/125/2019 z dnia 13.02.2019r. dla zadania pn.: "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie, polegąjace na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości ok 234,60 m wraz z wylotem do rzeki Bolszewki". 2019-05-22 07:27:32
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/168/2019 z dnia 07.03.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie - etap I odcinka II, (od 0+011,85 km do 0+108,00 km) wraz z budową studni, wpustów i przykanalików z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej". 2019-05-22 07:26:38
ZARZĄDZENIE NR 63/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/97/2019 z dnia 08.02.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej". 2019-05-22 07:25:18
ZARZĄDZENIE NR 62/2019 sprawie przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Wejherowo 2019-05-16 07:34:34
ZARZĄDZENIE NR 61/2019 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2019-05-16 07:33:25
ZARZĄDZENIE NR 60/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds.inżynierii środowiska i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-05-13 07:23:46
ZARZĄDZENIE NR 59/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-10 07:34:04
ZARZĄDZENIE NR 58/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: "Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kąpinie - zadanie III na terenie Gminy Wejherowo" 2019-05-10 07:32:50
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 w sprawie sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2019 r. 2019-05-10 07:31:32
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu ? Piękna Wieś 2019 ? 2019-05-10 07:30:57
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-05-10 07:28:40
ZARZĄDZENIE NR 54/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-05-10 07:27:38
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019-04-24 07:33:12
ZARZĄDZENIE NR 52/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Utwardzenie plytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo oraz utwardzenie rowu płytami MEBA 2019-04-24 07:32:13
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-04-24 07:31:27
ZARZĄDZENIE NR 50/2019 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r., nr 102/2017 z dnia 09.06.2017 r. oraz nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018r. 2019-04-24 07:30:46
ZARZĄDZENIE NR 49/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa ulicy Polnej w Bolszewie wraz z odwodnieniem - etap VI" 2019-04-24 07:29:56
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2019-04-24 07:29:05
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów i głównych księgowych gminnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wejherowo 2019-04-24 07:28:22
ZARZĄDZENIE NR 45/2019 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników(dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Wejherowo 2019-04-24 07:25:28
ZARZĄDZENIE NR 47/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 6 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. 2019-04-03 15:33:33
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz Wykrywania i Alarmowania (SWA). 2019-03-28 07:26:37
ZARZĄDZENIE NR 43/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-03-28 07:25:50
ZARZĄDZENIE NR 42/2019 w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2019-03-28 07:25:06
ZARZĄDZENIE NR 41/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-03-28 07:18:04
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. komunalnych w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-03-14 07:33:56
ZARZĄDZENIE NR 39/2019 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo 2019-03-11 15:28:43
ZARZĄDZENIE NR 38/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową 2019-03-14 07:32:12
ZARZĄDZENIE NR 37/2019 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie" 2019-03-11 15:28:15
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-03-05 15:00:47
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-03-28 07:23:56
ZARZĄDZENIE NR 34/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-03-01 07:25:16
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-03-01 07:23:27
ZARZĄDZENIE NR 32/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r. 2019-02-25 07:23:56
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach" 2019-02-19 07:19:26
ZARZĄDZENIE NR 30/2019 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. 2019-02-15 07:24:26
ZARZĄDZENIE NR 29/2019 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo? 2019-02-15 07:23:16
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-02-15 07:22:08
ZARZĄDZENIE NR 27/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-08 07:32:28
ZARZĄDZENIE NR 26/2019 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo?. 2019-02-08 07:31:32
ZARZĄDZENIE NR 25/2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2019-02-08 07:28:33
ZARZĄDZENIE NR 24/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo" 2019-02-08 07:27:39
ZARZĄDZENIE NR 23/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-02-08 07:26:51
ZARZĄDZENIE NR 22/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-08 07:25:50
ZARZĄDZENIE NR 21/2019 w sprawie Wydzielenia 365 szt. punktów oświetlenia drogowego z sieci zarzadzanej przez Energa Oswietlenie Sp. z o.o. i wykonania zasilania dla tych punktów poprzez wybudowanie 11 rozdzielnic oświetleniowych w miejscowosciach: Bolszewo ul. Mickiewicza, Bolszewo ul.Polna, Bolszewo ul. Szkolna, gościcino ul. Irysowa, Gniewowo ul. Spacerowa, Gościcino ul. Kasztelańska, Gowino ul. Kwiatowa,Nowy Dwór wejherowski ul. Ks. Dr Leona Heyke, Zbychowo ul. Źródlana, Zamostne ul. Wejherowska, Bolszewo ul. Harcerska zgodnie z Umową nr RZPiFE/1149/2018 z dn. 25.10.2018r. 2019-02-06 07:36:10
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej? 2019-02-06 07:34:59
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2019-02-06 07:33:14
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2019-02-05 07:36:36
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2019-01-23 14:44:58
ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. 2019-01-22 15:11:05
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie - etap I odcinka II" 2019-01-30 07:22:31
ZARZĄDZENIE NR 14/2019 w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych 2019-01-30 07:21:54
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-01-25 07:29:38
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2019 r. 2019-01-22 15:09:18
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej?. 2019-01-17 15:35:58
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej? 2019-01-17 07:37:15
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej?. 2019-01-17 07:36:43
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2019-01-17 07:35:56
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim. 2019-01-17 07:34:41
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. 2019-01-17 07:33:56
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. 2019-01-17 07:33:01
ZARZĄDZENIE NR 4/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2019-01-17 07:32:12
ZARZĄDZENIE NR 3/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. 2019-01-15 07:27:20
ZARZĄDZENIE NR 2/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-01-14 07:29:15
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r. 2019-01-08 07:27:57