Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że Gmina Wejherowo, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629)., prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy także, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 6 w/w ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych oraz gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZCZELNY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO)

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozowych w zakresie nieczystości ciekłych, poprzez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Na mocy Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/255/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 07 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3298 ze zm.) dowody te (faktury VAT, rachunki) należy przechowywać przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Niestosowanie się do Regulaminu samo w sobie stanowi wykroczenie, co wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W linku poniżej dostępny jest aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (kliknij).

W tym miejscu Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci (kliknij). Ustawa przewiduje, że z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy posiadają oczyszczalnie przydomowe, zgodne z odrębnymi przepisami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (POŚ)

Zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz 1722) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt jest właściwy w sprawach przyjmowania zgłoszeń eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Powyższe oznacza, że wprowadzenie oczyszczalni do gminnej ewidencji nie jest zadaniem wykonywanym z urzędu, a na
zgłoszenie użytkownika oczyszczalni. Wniosek do pobrania (kliknij).

Informujemy również, że użytkowników przydomowych oczyszczalni obowiązują przepisy dotyczące odprowadzania ścieków wynikające z implementacji dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. Na gruncie prawa polskiego sytuację przydomowych oczyszczalni ścieków reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) (kliknij). W myśl zapisów Rozporządzenia ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego, w zależności od miejsca położenia nieruchomości, muszą spełniać określone wymagania w zakresie ilości, jakości, w zależności od miejsca ich wprowadzenia (grunt, urządzenie wodne, woda). W związku z czym należy wykonywać badania próbek ścieków bytowych, których częstotliwość poboru (w zależności od miejsca położenia POŚ) została określona w § 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 28-01-2019 07:30:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Drozdowski 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 28-01-2019 07:30:30