Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo


RGP.6733.5.2019.AK

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

Stosownie do:

  • art. 10 oraz art. 49, art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm. )

zawiadamiam,

że w sprawie wniosku z dnia 19-06-2019 r. (uzupełnionego dn. 01-07-2019 r.) złożonego przez Pana Przemysława Warlikowskiego reprezentującego ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II,
ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo,

wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.5.2019.AK z dnia 12-07-2019 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek-środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530, pokój nr 47)

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo na adres: 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 16 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

..................................................

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

  1. BIP (strona internetowa)

  2. Strona internetowa Urzędu Gminy Wejherowo

  3. Tablica ogłoszeń UG w/m

Obowiązek informacyjny dla stron postępowania

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Wejherowo z siedzibą przy
ul. Transportowej 1, 84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01 adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Wejherowo.

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych,
do którego może Pan/Pani wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: oreszke@ugwejherowo.pl oraz nr tel.: (58) 677 97 39.

Administrator informuje, że przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Pana/i dane osobowe są przetwarzane jedynie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z art. 50 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Pana/ią danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie organom administracji publicznej współpracującym z Administratorem, jedynie w przypadku wykazania interesu prawnego do otrzymania danych.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 tj. z późn. zm.)

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługuje Pani/u prawo do wglądu, uzupełnienia, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku naruszenia ochrony Pani/a danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, 730

Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009

Strona 2 z 2

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Domarus 16-07-2019 12:09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Cyrek 16-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Domarus 16-07-2019 12:09:47