Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa altany w miejscowości Gniewowo Zygmunt Hoeft 2018-08-17 10:35:46 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-08-17 09:03:11 edycja dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie rozliczeń za ścieki Piotr Czerwiński 2018-08-16 15:31:04 edycja dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie rozliczeń za ścieki Piotr Czerwiński 2018-08-16 15:30:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. "Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-08-14 15:26:35 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie i przebudowie istniejącego gospodarstwa pstrągowego w Gościcinie pn. Hodowla Ryb Anna Kożyczkowska, w celu efektywnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii RAS?, na działkach o nr ewid. 427, 428, 429/4, 429/6 i 432/1 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-14 15:25:05 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-08-14 15:25:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie korzystanie z nieruchomości w związku z budową gazociągu. Piotr Czerwiński 2018-08-14 13:37:16 dodanie dokumentu
Bieżąca (13.08.2018 r.) ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) Piotr Czerwiński 2018-08-14 13:35:29 edycja dokumentu
Bieżąca (13.08.2018 r.) ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) Piotr Czerwiński 2018-08-14 13:34:26 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35 Zygmunt Hoeft 2018-08-14 11:50:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 107/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? Piotr Czerwiński 2018-08-14 07:22:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-08-14 07:21:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-08-13 15:37:36 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-13 15:37:09 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino Piotr Czerwiński 2018-08-13 15:36:32 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-08-13 15:04:25 edycja dokumentu
Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr XLIII 527 2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:29:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu MZKZG - Huberta Kołodziejskiego na rozpoczęcie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:25:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu MZKZG - Huberta Kołodziejskiego na zakończenie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:25:37 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. i Z-cy Przewodniczącego MZKZG Czesława Kordel na rozpoczęcie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:23:46 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. i Z-cy Przewodniczącego MZKZG Czesława Kordel na rozpoczęcie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:23:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. i Z-cy Przewodniczącego MZKZG Czesława Kordel na zakończenie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:23:22 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Jerzego Dobaczewskiego składane na zakończenie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:21:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 108/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2019 Piotr Czerwiński 2018-08-10 15:27:39 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 98/88 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-10 15:25:37 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 98/88 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-10 15:25:15 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski (290/4 i 290/5) Piotr Czerwiński 2018-08-10 15:24:27 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice Piotr Czerwiński 2018-08-10 15:23:34 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-08-10 08:46:13 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 109/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży Piotr Czerwiński 2018-08-10 07:31:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, iż Wójt Gminy Wejherowo w dniu 27 lipca 2018 r. wydał postanowienie nr RGN.6220.18.2018 akceptujące projekt rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo, wszczętego na wniosek Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-08-09 07:31:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Jerzego Dobaczewskiego skladane na rozpoczęcie kadencji Piotr Czerwiński 2018-08-09 07:29:25 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Olgierda Wyszomirskiego na koniec kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-09 07:29:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe z lipca 2018 r. Przewodniczącego Zarządu MZKZG - Kamila Bujaka na "rozpoczęcie kadencji". Piotr Czerwiński 2018-08-09 07:24:45 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP Gowino (powtórzenie) Małgorzata Witzon 2018-08-08 13:55:53 edycja dokumentu
Sprawozdania Rb II kwartał 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-08 11:47:04 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb II kwartał 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-08 11:45:53 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 103/2018 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Wejherowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu ?Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie?. Piotr Czerwiński 2018-08-08 07:21:20 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 100/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina "Przy granicy" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-08 07:19:55 dodanie dokumentu