Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.15.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-04-24 15:27:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 18-04-2018 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Sebastiana Myszkowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 32 PE - na terenie działek nr: 503/1, 503/13, 505/1, 505/8, 505/13, 503/14, 504/6, 504/5, 504/4, 504/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-24 15:26:53 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V (w podziale na części) Joanna Adaszewska 2018-04-23 13:07:40 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V (w podziale na części) Joanna Adaszewska 2018-04-23 13:07:31 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby wychowanków w Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Wejherowo w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-04-23 12:21:56 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-04-23 08:16:08 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-04-23 08:01:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/496/2018 w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci. Piotr Czerwiński 2018-04-23 08:00:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/495/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:59:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/494/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:36:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/493/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:35:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/492/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:34:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/491/2018 w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:33:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/490/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:32:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/489/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:32:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/488/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej we wsi Gowino. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:31:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/487/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:31:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/486/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zbychowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:30:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/485/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:29:52 dodanie dokumentu
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-20 15:18:11 edycja dokumentu
Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")-ponowny przetarg Małgorzata Witzon 2018-04-20 15:17:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz samorządowej instystucji kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-20 08:35:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz Powiatu Wejherowskiego. Piotr Czerwiński 2018-04-20 08:34:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 23-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 30-01-2018 r.) przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Romana Andrzejewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej - na terenie części działek nr: 810/40, 810/4, 366, 810/47 (ul. Wrzosowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.3.2018 z dn. 18-04-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-19 15:32:27 dodanie dokumentu
Ekspertyza stanu technicznego muru oporowego w ciągu ul. Osiedlowej w Gościcinie Joanna Adaszewska 2018-04-19 10:55:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.13.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:37:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r. oraz skorygowany w dniu 13-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia parkowego - na terenie działek nr: 156/2, 160/1 oraz części działek nr 157, 160/4 (ul. Spacerowa, Kamienna) - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:36:35 dodanie dokumentu
Komunikat Nadleśnictwa Gdańsk o konsultacjach w sprawie zastosowania środka ochrony roślin (Dimilin 480 SC). Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:35:53 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:33:53 dodanie dokumentu
W dniu 10 kwietnia 2018 r. na funkcję Sołtysa Sołectwa Łężyce została wybrana Pani ALEKSANDRA WOŁODIN - tel. kontaktowy 603 351 616 Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:33:27 edycja dokumentu
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:33:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Piotr Czerwiński 2018-04-18 08:09:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-04-18 08:00:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi? Piotr Czerwiński 2018-04-18 07:59:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie" Piotr Czerwiński 2018-04-18 07:30:00 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-04-17 13:19:17 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do zbycia. Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:42:03 dodanie dokumentu
W dniu 10 kwietnia 2018 r. na funkcję Sołtysa Sołectwa Łężyce została wybrana Pani ALEKSANDRA WOŁODIN - tel. kontaktowy 603 351 616 Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:27:32 dodanie dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:26:34 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:26:03 edycja dokumentu