Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:50:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/484/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:49:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/484/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:49:26 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XL/484/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:49:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/483/2018 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2018 Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:48:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/482/2018 w sprawie podziału Gminy Wejherowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:48:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/481/2018 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:46:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/480/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w 2018 oraz 2019 roku Programu "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2018) na terenie Gminy Wejherowo oraz przyjęcia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:45:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/479/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/437/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:43:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/478/2018 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:43:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/477/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:42:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/476/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:41:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/475/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:41:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/474/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino oznaczonego jako "Gościcino Cicha" w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:40:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/473/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 84/178 i 84/179 Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:40:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/472/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiad pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:39:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/471/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Szkolną Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:38:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/470/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kąpinie Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:38:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/469/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości na cel publiczny na rzecz Powiatu Wejherowskiego Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:37:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/468/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:36:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/467/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:36:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/466/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bolszewo Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:35:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową. Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:33:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, w sprawie z wniosku z dnia 23-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 30-01-2018 r.), złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Romana Andrzejewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na terenie działek nr 810/40, 810/4, 366, 810/47 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo. Postępowanie dowodowe zostało zakończone i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:29:28 dodanie dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2018-03-26 15:30:53 dodanie dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2018-03-26 15:30:25 dodanie dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2018-03-26 15:29:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" Piotr Czerwiński 2018-03-26 15:28:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie dot. masy poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, w tym osiągniętych poziomach za 2016 r. Piotr Czerwiński 2018-03-26 13:43:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Organizacja imprez naukowych dla uczestników projektu ?Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych?. Piotr Czerwiński 2018-03-23 15:25:09 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa i przebudowa istniejącego gospodarstwa pstrągowego w Gościcinie pn. Hodowla Ryb Anna Kożyczkowska, w celu eferktywnego wykorystania nowoczesnych technologii RAS?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 427, 228, 429/4, 429/6, 432/1 obr. Gościcino, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-03-23 15:23:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r., złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 601/17, 601/11, 601/5, 613/27, 613/31, 613/41, 613/30, 630/5, 627/8, 627/10, 396, 628, 627/9, 627/12, 403, 626/6, 626/22, 626/8 oraz części działek nr 602, 603/2, 323/239, 629/17, 398/3, 397, 626/7, 626/32, 324, 323/273 (ul. Szczęśliwa, ul. Urocza, ul. Piękna, ul. Księżycowa, ul. Zielona, ul. Łąkowa, ul. Kubusia Puchatka) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.8.2018 z dn. 16-03-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-23 15:23:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r., złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 341, 389/71, 389/87, 389/96, 389/112 (ul. Dworska, ul. Turkusowa, ul. Błękitna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.6.2018 z dn. 15-03-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-23 15:22:46 dodanie dokumentu
Z kulturą do natury ? przebudowa budynków centrum integracji i kultury WODNIK w Bieszkowicach (budynek główny, budynek A i B) - powtórzone postępowanie Joanna Adaszewska 2018-03-23 14:12:52 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie Zygmunt Hoeft 2018-03-23 14:05:54 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V (w podziale na części) Joanna Adaszewska 2018-03-23 11:04:07 dodanie dokumentu
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie Zygmunt Hoeft 2018-03-22 09:48:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku ze zmianą lokalizacji przedsięwzięcia oraz obszaru jego oddziaływania - ?Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin - Gdańsk, Etap VI Reszki - Wiczlino Kamil Kamiński 2018-03-21 10:49:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku ze zmianą lokalizacji przedsięwzięcia oraz obszaru jego oddziaływania - ?Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin - Gdańsk, Etap VI Reszki - Wiczlino Kamil Kamiński 2018-03-21 10:47:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku ze zmianą lokalizacji przedsięwzięcia oraz obszaru jego oddziaływania - ?Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin - Gdańsk, Etap VI Reszki - Wiczlino Kamil Kamiński 2018-03-21 10:47:03 dodanie dokumentu