Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXVI/436/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:24:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/435/2017 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2018 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:23:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/435/2017 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2018 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:23:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/434/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:22:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/434/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:21:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/433/2017 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:21:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/432/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za pierwsze półrocze 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:20:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/431/2017 w sprawie zmiany Uchwały o przystąpieniu Gminy Wejherowo do tworzonego Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych "Zdrowa Rodzina - zdrowa Gmina". Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:19:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/430/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2018 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:19:09 dodanie dokumentu
Taryfa na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:17:04 dodanie dokumentu
Uchwała 17/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:16:29 dodanie dokumentu
Taryfa na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:14:30 edycja dokumentu
Taryfa na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:13:59 dodanie dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:12:28 edycja dokumentu
[rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-27 08:06:56 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-23 15:30:13 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja produktów pochodzenia zewnętrznego - padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:42:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 209/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z "Budową sieci wodociągowej na terenie działki 158 obręb Gowino na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:20:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 208/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino-zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody". Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:18:48 dodanie dokumentu
[odpowiedzi na pytania] Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacje i naprawy urzadzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (stacja podnoszenia ciśnienia) , Reszki, Pętkowice, Góra i Łężyce. Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:11:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:07:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 211/2017 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 202/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w m.Góra - I etap.". Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:03:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 204/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-21 15:27:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 210/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-21 15:26:01 dodanie dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:49:34 dodanie dokumentu
[zmiana/roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina. Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:48:37 edycja dokumentu
[zmiana/roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina. Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:48:18 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:47:23 dodanie dokumentu
Kazimierz Stanisław Kendziora Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:46:25 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:38:01 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:37:45 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:37:18 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:36:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 213/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:34:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 212/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej". Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:33:31 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową - badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody (...). Piotr Czerwiński 2017-12-20 15:11:49 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody Małgorzata Witzon 2017-12-19 15:27:33 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie 30408 Bolszewo, Gmina Wejherowo?, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2017-12-19 14:54:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 20 lipca 2017 r., złożony przez Panią Katarzynę Walkowiak - pełnomocnika Spółki GRUBA RECYKLING Sp. z o.o., ul. Klimka 12, 84-241 Gościcino, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RGN.6220.15.2017 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2017-12-19 14:54:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 11 lutego 2016 r., złożony przez Pana Artura Juszkiewicza - pełnomocnika Inwestora Spółki T-Mobile S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie 30408 Bolszewo, Gmina Wejherowo? , na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RGN.6220.03.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2017-12-19 14:53:50 dodanie dokumentu