Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew powtórzone Zygmunt Hoeft 2018-03-02 14:39:33 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-03-02 07:33:34 edycja dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego wraz z odpowiedzią na tę petycję. Piotr Czerwiński 2018-03-02 07:31:45 edycja dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego wraz z odpowiedzią na tę petycję. Piotr Czerwiński 2018-03-02 07:31:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża (obręb Góra) oraz Bolszewa w obszarze ul. Św. Huberta, Piastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św. Huberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wodociągową, gazową, energetyczną teletechniczną telekomunikacyjną oraz deszczową? Kamil Kamiński 2018-03-01 10:25:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V ?. Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:28:27 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 10 obręb Pętkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:26:41 edycja dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 10 obręb Pętkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:26:18 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 52 drzew i 304 m2 krzewów z działki nr ewid. 155 obręb Pętkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:25:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:24:59 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:24:39 dodanie dokumentu
Uwaga na zamarzające wodomierze! Piotr Czerwiński 2018-02-28 10:17:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/465/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 Piotr Czerwiński 2018-02-28 07:34:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/464/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-02-28 07:34:05 dodanie dokumentu
Uwaga na zamarzające wodomierze! Piotr Czerwiński 2018-02-27 09:55:00 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:15:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/463/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:14:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/462/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:13:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/461/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:13:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2018 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:12:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/459/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:12:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/458/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo oraz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XXII/255/2016 Rady Gminy Wejherowo w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:11:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/457/2018 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na 2018 rok Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:10:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/456/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji funduszu sołeckiego za rok 2016 Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:09:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/455/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wejherowo na lata 2018 - 2021 Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:09:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/454/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:08:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/453/2018 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Wejherowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:08:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/452/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie, w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bieszkowicach. Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:07:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/451/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz Powiatu Wejherowskiego, nieruchomości gruntowych, położonych w Gowinie Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:06:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/450/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:06:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/449/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:05:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/448/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Powiatu Wejherowskiego Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:05:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/447/2018 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gowino Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:04:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/446/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:04:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/445/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieszkowice Piotr Czerwiński 2018-02-26 16:03:34 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2018-02-26 14:54:50 dodanie dokumentu
W 2018 r.odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów Piotr Czerwiński 2018-02-26 07:39:36 dodanie dokumentu
W 2018 r.odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów Piotr Czerwiński 2018-02-26 07:39:00 dodanie dokumentu
UWAGA w 2018 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów Piotr Czerwiński 2018-02-26 07:38:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-02-26 07:36:41 dodanie dokumentu