Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[zakończone, nieroztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie budynku garażowego dla przewoźnego agregatu prądotwórczego. Piotr Czerwiński 2017-11-28 07:29:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie. Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 13-11-2017 r. (uzupełniony w dniu 20-11-2017 r.) złożony przez Pana Henryka Windorpskiego, pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, - dla inwestycji polegającej na: budowie kładki dla pieszych - na terenie: części działki nr 72 w miejscowości Kniewo (ulica Wejherowska) oraz części działek nr 67, 126, 105, 110 w miejscowości Zamostne (ulica Wejherowska) Kamil Kamiński 2017-11-27 10:14:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 13-11-2017 r. (uzupełniony w dniu 20-11-2017 r.) złożony przez Pana Henryka Windorpskiego, pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie kładki dla pieszych - na terenie: części działki nr 72 w miejscowości Kniewo (ulica Wejherowska) oraz części działek nr 67, 126, 105, 110 w miejscowości Zamostne (ulica Wejherowska) Kamil Kamiński 2017-11-27 10:13:29 dodanie dokumentu
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie Małgorzata Witzon 2017-11-24 11:52:10 dodanie dokumentu
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138o pzp_Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych Joanna Adaszewska 2017-11-24 10:30:28 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-11-24 08:11:37 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-11-24 08:11:18 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-11-24 08:10:31 edycja dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-11-24 08:09:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 192/2017 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Piotr Czerwiński 2017-11-24 07:31:06 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-23 15:28:33 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-23 15:28:24 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-23 15:22:59 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-23 15:10:30 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-23 15:09:55 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 2 sierpnia 2017 r., złożony przez Panią Joannę Łukaszewską - pełnomocnika Spółlki DOMAX Sp. z o.o., Al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Łężyce, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hali produkcyjno-magzynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łeżyce, Gmina Wejherowo? . Piotr Czerwiński 2017-11-23 14:59:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2017 z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 25 października 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-23 14:58:45 dodanie dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2017-11-23 14:57:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 194/2017 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia Umowy ZZP/137/2017 RIS z dnia 27.02.2017 r. z aneksem na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017-2017 sektor I (północny)". Piotr Czerwiński 2017-11-23 07:34:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 193/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiacego mienia ruchome według stanu ilościowego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Piotr Czerwiński 2017-11-23 07:32:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie 189/2017 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. Piotr Czerwiński 2017-11-22 15:27:49 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2017-11-22 15:23:55 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zakup i dostarczenie płyt IOMB. Piotr Czerwiński 2017-11-22 11:09:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla linii kolejowej 202 Gdynia Chylonia - Lębork Piotr Czerwiński 2017-11-21 15:08:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej dla strefy rekreacyjnej na działce nr 829/8 w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2017-11-21 15:05:35 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowej dla strefy rekreacyjnej na terenie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2017-11-21 15:03:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: 30408 Bolszewo, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2017-11-21 15:01:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: 30408 Bolszewo, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2017-11-21 15:01:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 05-10-2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 17-10-2017 r.) przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działki nr: 830/1 oraz części działek nr 832, 831, 824, 829/8 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.25.2017 z dn. 20-11-2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-21 15:00:49 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-20 15:22:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiącego mienie ruchome według stanu ilościowego oraz wartości niematerialnych prawnych. Piotr Czerwiński 2017-11-20 15:21:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechhniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2017-11-17 15:26:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechhniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2017-11-17 15:26:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechhniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2017-11-17 15:26:18 usunięcie załacznika
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-17 15:16:19 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-17 15:15:40 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-17 15:15:22 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-17 15:15:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechhniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2017-11-17 12:16:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Piotr Czerwiński 2017-11-17 10:28:39 edycja dokumentu